top of page

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA

Aradolu Gıda Anonim Şirketi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)
kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına sahibiz. Aradolu Gıda Anonim Şirketi’nin KVKK’nın 6.
maddesinden doğan açık rıza alma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin
işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamaları bilgi ve onayınıza sunuyoruz.
Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı
Aradolu Gıda Anonim Şirketi’nin sosyal medya hesaplarında paylaşılmak üzere size ait ad, soyad ve
fotoğraf toplanmakta, basılı ve/veya ıslak imzalı olarak veya elektronik ortamda kaydedilmekte ve
işlenmektedir. Bu kişisel veriler etkinliklerimizin tanıtımı ve pazarlama faaliyetleri amacıyla işlenmekte ve sosyal
medya hesaplarımız (Instagram, internet sitesi, WhatsApp) üzerinden yayınlanmaktadır.
İlgili kişisel verilerinizi toplamamızdaki amaç tanıtım ve teşvik gibi meşru menfaatleri kapsamaktadır.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, Aradolu Gıda Anonim Şirketi tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir
bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak ve açık rızaları alınarak hukuka ve dürüstlük kurallarına
uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak ölçülülük prensibi
çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.
Kişisel verileriniz KVKK m. 5/2 altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte
ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır:
- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince veya yukarıda anılan işleme
amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır ve sonrasında KVKK’ya uygun olarak
silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz
KVKK madde 11 uyarınca, Aradolu Gıda’ya başvurarak kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme
hakkına sahipsiniz. Taleplerinize en kısa sürede doğru ve sağlıklı bir biçimde cevap verebilmemiz için,
talep ve sorularınızın olabildiğince açık, anlaşılabilir ve tarih yönünden belirli olarak iletilmesi
önerilmektedir.

bottom of page